26-08-07

Een nadere kijk op de Radardienst

 

Onderstaande tekst werd geschreven in 2003 in opdracht van Corporate Profiles voor het magazine van Belgocontrol.

 

De dienst Radar (E/E/R) maakt deel uit van de afdeling Engineering binnen het Directoraat-Generaal Uitrustingen. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, beperken de activiteiten van de dienst zich niet tot het radardomein. De medewerkers leveren zowel diensten aan de luchtverkeersleiding als aan de meteodienst van het Directoraat-Generaal Operaties.

Dhr. Rudy Van Hoof is momenteel waarnemend manager van de Radardienst. Hij vervangt er dhr. ArthurVanhulst, die na XX jaren dienst besloot om met vervroegd pensioen te gaan. De dienst bestaat uit vier secties: Meteo Applicaties, Radar Applicaties, Radar Bertem en Radar Saint-Hubert. In vorige edities van Hubnews kwamen de radarstations van Bertem en Saint-Hubert aan bod. Daarom gaan we hier dieper in op de twee eerstgenoemde secties.

1. Meteo Applicaties

Die sectie is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van drie systemen: meteorologische instrumenten, het MetSysteem en de radar- en torensimulator.

- Meteorologische instrumenten
De ploeg die instaat voor het technisch onderhoud van de meteorologische instrumenten bestaat uit Guy De Vos (Diensthoofd), André Grenier, Nicolas Dandoy, Michel Fify, Alain Lauwers, Stéphane Robert et Eric Van Daele.
De meteorologische stations van Belgocontrol leveren de weerkundige gegevens van de streek waarin ze zich bevinden. De waarnemingen hebben vooral betrekking tot fenomenen die van belang zijn voor het luchtverkeer: het huidige en voorbije weer, de windsnelheid en –richting, kwalitatieve en kwantitatieve bewolking, hoogte van het wolkendek, zichtbaarheid, visueel bereik van de piste, lucht- en bodemtemperatuur, vochtigheidsgraad, luchtdruk, barometrische evolutie, extreme temperaturen, bodemstaat, speciale fenomenen. 
Voor de waarneming van al die elementen beschikt elk meteorologisch station over een waarnemingspost en een meteorologisch park. De observatiepost is een klein, speciaal ontworpen gebouw, zodanig gesitueerd dat de waarnemer er een totaalbeeld krijgt van de omgeving. In het meteorologisch park staan de nodige instrumenten opgesteld om de plaatselijke weersomstandigheden te bepalen. Sommige instrumenten bevinden zich langsheen de pistes of aan het uiteinde ervan (transmissometer, ceilometer, anemometer…) De gegevens worden verzonden naar de waarnemingspost, waar ze door de meteorologische dienst worden verwerkt en doorgestuurd naar de verschillende diensten: ATS, Weersvoorspelling, Archivering, IRM. 

- MetSysteem
Het  technisch onderhoud van het MetSysteem wordt verzorgd door een ploeg die daarnaast ook verantwoordelijk is voor het onderhoud van de Simulator. Ze bestaat uit zeven personen: Guy De Vos (Diensthoofd), Xavier Schiefer, Peter Bomhals, Alex Bruggeman, Roger Jacquet, Alain Dereydt en Benoit Créteur. Ze zorgen er o.a. voor dat het systeem onder alle omstandigheden operationeel blijft.
Beknopt samengevat is het MetSysteem een informaticasysteem dat meteorologische gegevens verzamelt, verwerkt en doorstuurt voor de aanmaak meteorologische producten. Technisch gezien is het een netwerk van werkstations dat zich uitstrekt tot de regionale luchthavens en dat in verbinding staat met andere spelers binnen de meteorologische wereld (zoals I .R.M. en de Meteo Wing op Belgisch vlak en internationale communicatienetwerken zoals de O.M.M. en de O.A.C.I.) De dienst verzekert het goed functioneren van het netwerk, de servers, werkstations en printers.
Met de toekomstige integratie van steeds meer verschillende meteosystemen (zoals de radarmeteo, het ontvangersnetwerk, enz.) vormt het MetSysteem de ruggengraat van de door de meteodienst gebruikte systemen.

- Radar- en Torensimulator

Bij het ontstaan van Belgocontrol achtte het management een specifieke bemanning voor onderhoud- en herstellingswerken aan de Radar- en Torensimulator niet nodig en vertrouwde het die taken toe aan de medewerkers van de Meteo Applicaties.
Dagelijks verifiëren ze de goede werking van de servers, werkstations en peripherals uit de drie netwerken (First Plus, Comm Plus en Visuals) en de ‘voice recording’. Die systemen zijn verdeeld over 28 posities in de radarsimulator en vier werkposities in de torensimulator.
In tegenstelling tot de ‘First Plus’- en ‘Comm Plus’-netwerken, omvat het Visuals-netwerk meer gesofisticeerde grafische servers en projectoren voor een visualisatie over 270°. Samen geven ze een vrijwel natuurgetrouw beeld van wat de verkeersleiders in de toren  werkelijk zien.
In samenspraak met het ATS Training Centre en rekening houdend met het opleidingsplan, zorgen de technici voor een periodiek preventief onderhoud van de installaties. Onderhoud is ook nodig tijdens een omwisseling van de trainingsgroep omwille van hygiënische redenen (bijv. onderhoud micro’s, koptelefoons...) De ploeg staat altijd paraat om snel op te treden bij defecten. Enkele medewerkers zijn speciaal opgeleid om met behulp van bijhorende OEM-software (Original Equipment Manufacturing) het visuele aspect van de torenpositie aan te passen (bijv. achtergrond, vliegtuigmodellen, grondroutes, enz...).

2. Radar Applicaties

De veertien medewerkers van de sectie Radar Applicaties (Rudy Van Hoof {Diensthoofd}, François Philtjens, Wim Van Hoof, Jean Muylle, Jean-Pierre De Langhe, Thierry Anspach, Claude Massaux, Jean-Marie Dumont, Jean-François Budimlic, Eddy Coosemans, Gert Deronde, Jean-Pierre Fouret, Sébastien Lelangue en Pascal Traets) staan in voor de goede werking en het preventief en correctief onderhoud van de volgende systemen op de luchthaven Brussel-Nationaal:

De Northrop Grumman (ASR-9/MSSR) naderingsradar
Deze naderingsradar bestaat uit een primaire radar en een secundaire monopulsradar (zie kaders). Belangrijkste verschilpunten met de En-route radars van Bertem en Saint-Hubert zijn het radarbereik en de draaisnelheid van de antenne, nodig om gedurende de kritieke fase van de vlucht (landen en vertrekken) regelmatiger over up-to-date informatie te beschikken.
De gecombineerde informatie van de primaire en secundaire radar wordt in een bepaald formaat gegoten en via glasvezelverbindingen beschikbaar gesteld aan CANAC.

De Thales naderingsradar
Die ‘Approach radar’ is een secundaire monopulsradar.

De weerradar
De weerradar maakt deel uit van Radar Applicaties omdat ze werkt zoals een primaire radar, maar op totaal andere frequenties. De radar onderscheidt twee modes: de Intensity mode om de intensiteit van de neerslag te coderen en de Velocity mode voor de detectie van de bewegingssnelheid van de wolken en het onderscheiden van bewegingen naar de radar toe en van de radar weg (Towards & Away). Om de vijftien minuten stuurt de radar volgens een vast patroon een aantal beelden door naar de externe klanten (Meteowing, IRM/KMI). CANAC ontvangt die informatie via het ADIDS-systeem. O/MET is de operator van het systeem en beschikt als belangrijkste gebruiker over verschillende mogelijkheden, zoals het nemen van verticale wolkendoorsneden.

De Cardion grondradar.
De grondradar dient als hulpmiddel voor de luchtverkeersleiders om de bewegingen  van vliegtuigen en voertuigen op het luchthaventerrein waar te nemen en te volgen. Dat verkeer concentreert zich vooral op taxiwegen en landingsbanen. De grondradar is vooral ’s nachts en bij slechte zichtbaarheid onontbeerlijk. In de toekomst komt een nieuw systeem dat een volledige dekking van het luchthaventerrein in alle weersomstandigheden mogelijk maakt.

De TDI (Tranformateur Digital Image)
De TDI voedt de torendisplay met de informatie afkomstig van CANAC in combinatie met de ruwe video afkomstig van de primaire naderingsradar (ASR-9).

Het No-break systeem in de oude terminal (Gebouw 1)
Dat systeem verzekert een ononderbroken stroomtoevoer voor de eigen installaties alsook voor alle voorzieningen in de verkeerstoren.

Het CCTV-netwerk (Closed Circuit Television)
Dit ‘Camera & Monitor’-systeem laat de torenverkeersleiders toe om via beweegbare camera’s bepaalde zones op het luchthaventerrein nader te bekijken. Dat systeem wordt volledig uitgebreid en vernieuwd in het kader van het project ‘Nieuwe Toren’.
De laatste twee systemen maken deel uit van Radar Applicaties wegens historische redenen. De aparte Videodienst van de voormalige Regie dar Luchtwegen ging na de splitsing over naar BIAC. De technici die bij Belgocontrol bleven, kwamen terecht in verschillende diensten. De betrokken installaties ten behoeve van de torenverkeersleiders kregen geen aparte technische dienst en werden toegewezen aan het technisch personeel van de Radardienst.

Radarevaluaties

Dagelijks voeren de radartechnici metingen en controles uit op alle besproken installaties om de kwaliteit te verzekeren en waar mogelijk te verbeteren. Via een elektronisch logboek worden ze ingelogd en via het LAN-netwerk beschikbaar gesteld aan alle teamleden.
Een andere belangrijke taak is het uitvoeren van radarevaluaties via een kwaliteitsanalyse van de radargegevens (zogenaamde plots). Hierbij wordt nagegaan of de parameters voldoen aan de door Eurocontrol opgelegde normen. De evaluatie van de Approach radars te EBBR en de En-route radars te Bertem en St. Hubert gebeuren op zeer regelmatige tijdstippen.
De dienst was recent nauw betrokken bij de vernieuwing van de radars in Saint-Hubert en de installatie van een nieuwe radar in Luik en zal ook haar steentje bijdragen tot de vernieuwing van de radars te Bertem later dit jaar.
Radarevaluaties omhelzen tevens het onderzoek naar incidenten (trouble reports), overgemaakt door de dienst E/E/Canac. De deelname aan de grote projecten ‘Nieuwe Toren’ en ‘Canac Upgrade’ blijft beperkt tot de technische aspecten. Hier werkt de radardienst samen met de Dienst Systemen van de Afdeling Projectontwikkeling. Ze is nauw bij betrokken bij twee belangrijke projecten: de aankoop en installatie van een nieuwe weerradar en het A-SMGCS project.

<Kader1>
Historiek
Hoewel er reeds op het einde van de 19de eeuw experimenten met radiogolven plaatsvonden, werden de eerste radarsystemen pas in de jaren ’30 van de vorige eeuw gebouwd. Radarsystemen bewezen voor het eerst hun nut gedurende de Slag om Engeland in de Tweede Wereldoorlog (1940) met de detectie van Duitse vliegtuigformaties die vanuit het bezette Frankrijk aanvlogen. De eerste radarinstallaties waren groot en nogal primitief, maar al snel kwamen er verbeteringen. Zo ontstond er na de primaire radar de secundaire radar (IFF genaamd, d.i. Identification Friend or Foe), die bevriende vliegtuigen kan onderscheiden van vijandelijke. Na de Tweede Wereldoorlog stond die technologie ter beschikking van de burgerluchtvaart. Met name de secundaire radar werd sterk verbeterd en er werden ook nieuwe radartoepassingen bedacht.
De eerstvolgende fundamentele verbetering waarbij Belgocontrol betrokken is, betreft de Mode S(elect) radar, een sterk geëvolueerde secundaire radar die –in tegenstelling tot de klassieke secundaire radar– vliegtuigen selectief kan ‘ondervragen’. Dat type radar maakt ook de uitwisseling van bidirectionele informatie mogelijk tussen het radarstation en het vliegtuig. Dat zal de veiligheid van het luchtverkeer, de efficiëntie van de luchtverkeersleiding en de beschikbare capaciteit in het luchtruim ten goede komen.

<Kader 2>
Werking van een radar
Het woord radar is een acroniem voor “radio detection and ranging”. In de burgerluchtvaart onderscheiden we twee types: de primaire en de secundaire radar.
De primaire radar heeft gewoonlijk een reflectorantenne (in paraboolvorm) die met tussenpozen een energiepuls uitzendt. Wanneer een puls een object treft, weerkaatst het objectoppervlak de erop invallende energie, waarvan normaliter een (gering) deel in de richting van de antenne. De (schuine) afstand tot het object wordt bepaald door het meten van de tijd die de pulsen nodig hebben om de heen- en terugweg af te leggen. De positie van de antenne bij ontvangst van de weerkaatste energiepulsen geeft de richting van het object aan. Op die manier wordt de positie (in twee dimensies) van het object bepaald.
Sommige primaire radars zijn niet alleen in staat om de aanwezigheid en de positie van een object te bepalen, maar ook zijn snelheid (in feite alleen de radiale component). Toepassing hiervan is de weerradar. Een andere toepassing maakt zelfs alleen maar gebruik van de snelheid van het gedetecteerde object: de politieradar !
De secundaire radar (SSR) heeft een vlakke antenne en zendt met tussenpauzen een vast aantal pulsen uit. Transponders aan boord van de vliegtuigen detecteren die pulsen en antwoorden in de vorm van een pulstrein. In die pulstrein kunnen de identiteit, de hoogte of de alarmmeldingen gecodeerd worden. Daarnaast berekent de SSR ook de (schuine) afstand en de azimuth (hoekpositie t.o.v. het noorden) van het vliegtuig. De SSR is dus in staat om een 3D-positie van een vliegtuig te bepalen.

 

25-08-07

INCERT : Een nieuw kwaliteitsmerk voor elektronische inbraakbeveiliging

Deze tekst werd geschreven in mei 2005 in opdracht van Publitec voor Group 4 Securicor


INCERT : Een nieuw kwaliteitsmerk voor elektronische inbraakbeveiliging

Door de vrijmaking van de Belgische markt is er zeker geen keuzegebrek aan inbraakdetectiesystemen, maar niet alle installateurs bieden een voldoende kwaliteitsservice of kiezen voor de juiste systeemcomponenten. Gelukkig is er nu INCERT,  een kwaliteitslabel voor elektronische beveiligingsproducten en -diensten dat consumenten en bedrijven voldoende waarborgen biedt voor een betrouwbaar beveiligingssysteem. 

Alleen producten en beveiligingsondernemingen die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het kwaliteitslabel INCERT gebruiken. INCERT is voor de klant een waarborg dat de beveiligingsonderneming degelijk materiaal installeert, aangepast aan het te beschermen risico. Bovendien garandeert INCERT een kwaliteitsvolle dienstverlening. INCERT gecertificeerde componenten en beveiligingsondernemingen (waaronder Group 4 Technology) staan onder voortdurende controle. Bovendien is het certificaat beperkt in de tijd. Het Merkcomité van INCERT werkt onder de vleugels van het Belgisch Elektrotechnisch Comité en telt onder meer vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en –makelaars; consumentenverenigingen; gespecialiseerde studiebureaus; certificatieorganismen, inspectie-instellingen en laboratoria; alle beroepsverenigingen van beveiligingsondernemingen en invoerders/fabrikanten en, last but not least, de fabrikanten, invoerders en beveiligingsondernemingen die gekozen hebben om zich te houden aan de plichten opgelegd door het kwaliteitslabel.

Duidelijkheid en gewaarborgde kwaliteit

Wat houden die plichten in? Eric Steppe, Division Manager Private Alarms Group 4: “Met INCERT is voor het eerst duidelijkheid geschapen over de regels die moeten gerespecteerd worden inzake de risicoanalyse van de situatie bij de klant, de voorgestelde oplossing en de objectieve informatie die daarover moet gegeven worden. Vroeger heerste een beetje de wet van de jungle. Er was wel het BVO-certificaat van de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, maar dat was optioneel en gaf de klant onvoldoende duidelijkheid. Installateurs die gekozen hebben voor INCERT, moeten de regels van het keurmerk altijd respecteren. Ze kunnen enkel gebruikmaken van erkend materiaal en moeten werken volgens geijkte procedures. Dat geeft de klant van in het begin een duidelijke leidraad over de manier waarop een erkende installateur de risicoanalyse aanpakt en de informatie die hij moet verstrekken. De klant kan dus gemakkelijker vergelijken en is bovendien zeker dat de installatie gebeurt via een bepaalde kwaliteitsprocedure.”
Merken we nog op dat INCERT enkel geldt voor inbraakdetectie, niet voor andere technieken zoals camerabewaking, toegangscontrole of branddetectie.

<Kader>

Een goed beveiligingssysteem met betrouwbare componenten

Gecertificeerde beveiligingsondernemingen:


 • - hebben minimum drie jaar ervaring en staan onder voortdurende controle
  - maken een risicoanalyse volgen een vast stramien
  - geven een duidelijk en gedetailleerd bestek
  - gebruiken enkel componenten die zowel op technisch vlak als qua gebruiksgemak een gecertificeerd kwaliteitsniveau hebben
  - installeren volgens een gedetailleerd uitgeschreven lastenboek
  - beschikken over een bedrijfsvoering die op alle vlakken op niveau staat (administratieve organisatie,logistiek en voorraadbeheer, technische vorming, permanentie na verkoop…)
  - verstrekken de klant alle nodige uitleg en documentatie
  - bevestigen schriftelijk dat de installatie beantwoordt aan het INCERT-lastenboek (nuttig voor de verzekeraar) 

Voor meer informatie: www.incert.be

24-08-07

Een voorbeeld van een bedrijfsbrochure

Onderstaande tekst werd in 2002 geschreven in opdracht van Publitec. Het betreft een ontwerp voor een brochure van Spie Trindel, een bedrijf dat in 2003 werd omgedoopt tot Spie Amec en in 2006 tot Spie.

De indicaties voor de illustraties en paginering (ten behoeve van de opmaak) bleven behouden zodat u een idee krijgt over het uitzicht van een aangeleverde tekst voor een bedrijfsbrochure.

Spie Trindel Benelux Corporate Brochure

Voorpagina

POWER FOR THE FUTURE

<Illustratie>

logo Spie Trindel Benelux


Pagina 2

<Benelux kaart met stippen>


Pagina 3

POWER FOR THE FUTURE

“Power for the future” is meer dan een slogan. Het is de visie van Spie Trindel Benelux, een stevige, energieke en toekomstgerichte groep. Een toekomst die we vol zelfvertrouwen tegemoet zien.

Spie Trindel Benelux verenigt de krachten van gerenommeerde maatschappijen, waaronder de Belgische groepen Abay TS en Air et Chaleur, en de Nederlandse groepen Electron en Melotte. Samen zijn de ondernemingen van de groep Spie Trindel Benelux met hun 2.200 medewerkers goed voor een jaaromzet van meer dan een kwart miljard EUR. Hun specialiteiten? Klantgerichte totale services en nieuwbouwactiviteiten, evenals beheer en onderhoud van (industriële) installaties.  

Een doorgedreven knowhow, spitstechnologische kennis en een sterk team geven Spie Trindel Benelux een streepje voor bij de klanten. Voor hen staat een brede waaier vaardigheden en activiteiten ter beschikking: datanetwerken, shut down en retrofit, energiebeheer, automatisering en robotica. In de praktijk werken de filialen steeds nauwer samen ten dienste van dezelfde klant. Die laatste blijft dezelfde gesprekspartner houden. Maar zijn dienstverlening steunt op de samengebundelde krachten van een zeer gestructureerde groep, niet alleen op het vlak van de Benelux, maar van heel Europa.


Spie Trindel Benelux behoort immers tot het Europese SPIE, een groep van Franse origine, dat op haar beurt deel uitmaakt van de Britse groep Amec. Met haar 23.000 medewerkers staat SPIE aan de spits van internettechnologieën en nieuwe communicatienetwerken. Samen met Amec telt Spie wereldwijd 50.000 medewerkers in meer dan veertig landen. De band met een internationale groep verleent Spie Trindel Benelux een nog sterkere uitgangspositie ten opzichte van de stijgende technische complexiteit van industriële installaties. Het geeft tevens de mogelijkheid om een oneindig veel groter en rijker reservoir van experts en technologieën aan te boren. 

 

Pagina 4 & 5

Spie Trindel Benelux

- Industrie
- Energie
- Gebouwen, elektriciteit en HVAC
- Communicatienetwerken
- Infrastructuur

 

Spie Trindel Benelux is opgebouwd volgens een federale structuur. Dankzij de knowhow van de gespecialiseerde eenheden en filialen, biedt de groep een brede waaier van gespecialiseerde diensten aan, zoals het beheer, de engineering, de installatie, de montage of het onderhoud van grote en kleine projecten.

Werk in veilige handen

Op de werven van Spie Trindel Benelux gaan kwaliteit en veiligheid hand in hand. De meeste bedrijven van STB hanteren al jaren een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VCA), dat continue verbeteringen nastreeft op vlak van veiligheid, kwaliteit en resultaten. Die lange ervaring levert een veiligheidsniveau dat driemaal hoger ligt dan het gemiddelde in de sector.
Onze gemotiveerde ingenieurs, ploegleiders en arbeiders hebben bovendien oog voor het kleinste detail zonder het overzicht te verliezen. Zin voor verantwoordelijkheid en vernieuwing, de conceptuele benadering voor elke opdracht en het respect voor afspraken vormen de krachtlijnen van de filosofie van de hele groep.

Een sterke groep

Spie Trindel Benelux maakt deel uit van Amec, een leidinggevende wereldspeler op vlak van services en engineeringoplossingen voor infrastructuur, verwerkende nijverheid en procesindustrie.
Stevige fundamenten, een duidelijke koers, een flexibele structuur en een stabiele verankering: met deze sterke troeven gaat Spie Trindel Benelux een veelbelovende toekomst tegemoet.

Dichtbij de klant

De vestigingen van Spie Trindel Benelux liggen verspreid over de hele Benelux. Deze geografische spreiding verzekert een optimale logistieke ondersteuning, waarbij de snelle reactie en de geïntegreerde organisatie waarborgen dat de klanteneisen gerespecteerd worden, zowel inzake kwaliteit als afgesproken termijnen.
 
Streven naar perfectie

De kwaliteits- en veiligheidscertificaten zijn het mooiste bewijs dat Spie Trindel Benelux niets aan het toeval overlaat. Dit voortdurende streven naar perfectie mondde uit in o.m. ISO-9000, het nucleair- en het VCA**-certificaat en aggregaties van verschillende ministeries. Bovendien is Spie Trindel Benelux een van de eerste Europese bedrijven met ervaring in de nieuwe internationale standaard IEC 61508 voor veiligheidssystemen van elektrische, elektronische of programmeerbare elektronische aard en de afgeleide voor de procesindustrie, de IEC 61511. Ook inzake EC-normen en milieuwetgeving beschikt de groep over een doorgedreven expertise.

Pagina 6

Uw partner voor het hele project

Van planning tot oplevering

Voor elke fase van het project – van het eerste ontwerp tot de finale oplevering – staat een team eigen specialisten klaar. Het volledige projectbeheer, de detailstudies, de aankoop van het materiaal, de montage, de indienststelling en de controle op de uitgevoerde werken… alles gebeurt door eigen gekwalificeerd personeel en in nauw overleg met de opdrachtgever. De voordelen van deze verticale integratie: optimale communicatie en een perfecte timing, zodat de werken volgens plan verlopen.

Onderhoud in goede handen

Onderhoud is een vak apart en vraagt inzicht in de werking en de opbouw van de installaties. Het zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de elektromechanische onderdelen, verhoogt het rendement en voorkomt onverwachte pannes of storingen.

Pagina 7

Specialist op vele terreinen

Buisleidingen

Spie Trindel Benelux heeft een ruime ondervinding in de prefabricatie en installatie van buisleidingen in verschillende materialen: koolstofstaal, roestvrij staal, aluminium en kunststof, voor het transport van gassen en vloeistoffen in het productieproces of voor de distributie op bedrijfsterreinen. Ook de installatie van productie-eenheden behoort tot de mogelijkheden.

Elektriciteit en instrumentatie

Bijna een halve eeuw ervaring in elektriciteit en instrumentatie: weinig ondernemingen kunnen terugblikken op een dergelijke staat van dienst.
En dagelijks groeit onze kennis verder op de vele werven in België, Luxemburg en Nederland.

Automatisering

Automatisering is het beste antwoord op de toenemende concurrentie. Vanuit haar traditie als installateur concipieert Spie Trindel Benelux optimale automatiseringsoplossingen voor het “echte” werk op het terrein.

Industriële automatisering

Spie Trindel Benelux investeert permanent in Onderzoek & Ontwikkeling en heeft op basis van haar ruime ervaring fieldervaring gespecialiseerde systemen ontwikkeld voor o.a. processturing, controle en databeheer. Daarenboven is Spie Trindel expert in de automatisering van de logistiek binnen de industrie.

Energie

De projecten van Spie Trindel Benelux in de energiesector variëren van een complete turnkey levering van hoogspanningslijnen en hoogspanningschakelstations tot systemen op het gebied van duurzame energie en elektrische verbindingen voor (zeer) hoge stroom.

Elektromechanica

Zelfs kleine projecten van openbare werken zitten boordevol elektromechanische details die het verschil maken. Onze specialisten bieden een veelheid van mogelijkheden.

Elektrotechnische installaties en datacommunicatie gebouwen

Spie Trindel Benelux kan bogen over een lange traditie inzake elektromechanische installaties. Deze activiteiten omvatten zowel de aanleg van sterkstroom- en zwakstroomnetwerken. Spie Trindel Benelux biedt tevens totaaloplossingen (zowel op automatiseringniveau, netwerkarchitectuur als de koppeling met softwareapplicaties) op de markt van de telecommunicatie, netbuilding (voor de tertiaire sector) en networks (voor de industrie), waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen technieken.

Airconditioning & klimaatregeling   

STB heeft een internationale reputatie als specialist in luchtbehandeling en HVAC (Heating, Ventilation, Airconditioning - centrale verwarming, ventilatie, acclimatisering), met referenties gaande van de computerzaal tot de meest complexe installaties.

Pagina 8 & 9

Industrie


Mechanische montage & buisleidingen

Spie Trindel Benelux heeft een stevige reputatie en een doorgedreven expertise op het terrein. Met behulp van gesofisticeerde studie- en beheersoftware plannen we optimaal de meest complexe buizenstructuur en volgen we feilloos de vooruitgang van elk project op.
Gedegen materiaalkennis, specifieke knowhow inzake prefabricatie en montage, uitgekiende testprogramma’s en jarenlange ervaring maken van Spie Trindel Benelux een belangrijke speler in deze markt.

Instrumentatie, automatisering en netwerken

Wie bij wil blijven, moet voortdurend investeren in Onderzoek & Ontwikkeling. De ruime ervaring “on the field” geeft Spie Trindel Benelux het nodige houvast bij het ontwikkelen van gespecialiseerde systemen voor o.a. processturing, controle (PLC, SCADA, DCS) en databeheer. Daarenboven is Spie Trindel expert in de automatisering van de logistiek binnen de industrie (LISA).
Geen oogverblindende hoogstandjes, maar realistische en stabiele oplossingen op maat van uw hardware.
Glasheldere afspraken, respect voor budgetten en leveringstermijnen en duidelijke onderhoudscontracten garanderen dat de informatica niet het zorgenkind van uw onderneming wordt.

Elektrische installaties

Vanaf het moment dat de elektrische stroom de onderneming binnenkomt, neemt Spie Trindel Benelux de installatie van het volledige elektriciteitsnet op zich.
Hoogspanningskabels voor drijfkracht, transformatie, MCC, verlichting, brandbeveiliging of interfonie… op basis van een algemeen concept werkt Spie Trindel Benelux een nauwkeurige detailstudie uit met deskundige integratie van alle verschillende elementen.
Specialisten met jarenlange ervaring volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Spie Trindel Benelux brengt zelfs de meest ingewikkelde EPC-contracten volledig tot een goed einde.


 Onderhoud

Onderhoud in een industriële omgeving is echt specialistenwerk. STB biedt een ideale, economisch verantwoorde mix van preventief, correctief en conditioneel onderhoud. De technici van Spie Trindel Benelux zijn 24/7 stand-by en kunnen in geval van nood onmiddellijk een beroep doen op eigen herstellers. Geavanceerde beheerssoftware zorgt voor kostenbesparende preventieve interventies en verhoogt de bedrijfszekerheid van u installaties. Voorkomen is immers beter dan genezen.


LISA: Optimaliseer uw logistiek systeem

LISA is een modulair opgebouwd en compleet geheel van hardware en software voor de optimalisering van uw logistieke processen zoals het wegen van producten en vrachtwagens, de bekabeling, de toegangscontrole, de productanalyse, de routing en tracking. LISA is zelfcorrigerend en laat niet alleen op eenvoudige wijze de opspoorbaarheid toe van geladen of geloste producten, maar stuurt die gegevens in real time door naar uw ERP-systeem. Zodoende kunt u uw ERP integreren met de logistieke periferie zoals interactieve terminals op beladingstations, slagbomen, badgelezers, routing en trackingsystemen, weegsystemen, transport documentsystemen, toegangscontrolesystemen…

 

Pagina 10 & 11

Energie

De projecten van Spie Trindel Benelux in de energiesector variëren van een complete turnkey levering van hoogspanningslijnen en hoogspanningschakelstations tot systemen op het gebied van duurzame energie en elektrische verbindingen voor (zeer) hoge stroom.

Hoogspanningslijnen

Werken aan hoogspanningslijnen is een vak apart. Spie Trindel Benelux beschikt over een zeer ruime expertise in het leveren, monteren, renoveren, omleiden, onderhouden, inspecteren en demonteren van hoogspanningslijnen, masten, geleiders en fundaties. Daarnaast staat STB altijd klaar met noodlijnen (33KV tot 500 KV) voor een ongestoorde stroomvoorziening als door noodzakelijke werkzaamheden of andere oorzaken stroomverbindingen uitvallen (bvb bij calamiteiten).
Bij dit alles staan veiligheid, kwaliteit en respect voor de omgeving voorop. De vaak complexe werken geschieden onder de meest uiteenlopende omstandigheden en op allerlei manieren: projectmatig, op regiebasis, turnkey, maar ook in deelopdrachten.

Hoogspanningschakelstations

Spie Trindel Benelux ontwerpt en bouwt hoogspanningschakelstations, van basisontwerp tot detailengineering, vanaf het braakliggend terrein tot de complete realisatie.

Hoge stroomverbindingen

In centrales vormt de aansluiting tussen generator en machinetransformator een verbinding met unieke specificaties. Spie Trindel Benelux is een bedreven partner voor de levering en installatie van generatoraansluitingen en hoge stroomverbindingen.

Automatisering

Ook op automatiseringsgebied biedt Spie Trindel Benelux alle mogelijke expertise, waarbij continuïteit centraal staat. Met onze SAT-systemen voor SCADA en stationsautomatisering kunnen we systemen van andere leveranciers probleemloos koppelen of integreren. Bovendien werken verschillende generaties van SAT naadloos met elkaar samen, wat de technische levensduur van installaties gevoelig verlengt.


Outsourcing

Door de liberalisering van de energiemarkt kan de consument zelf zijn energieleverancier kiezen. Daarom kiezen steeds meer bedrijven om het totale onderhoud van schakelstations en bovengrondse verbindingen uit te besteden. Spie Trindel Benelux is op dit gebied een absolute trendsetter. 


Pagina 12 & 13


Klimaatbouwkunde, vloeistoffentransport en gebouwen

klimaatbouwkunde

STB heeft een internationale reputatie opgebouwd als specialist in luchtbehandeling en HVAC (Heating, Ventilation, Airconditioning - centrale verwarming, ventilatie, acclimatisering), met referenties gaande van de computerzaal tot de meest complexe installaties.
Bovendien kan STB buigen over meer dan een halve eeuw ervaring in het ontwerpen, monteren, installeren en onderhoud van installaties op verschillende continenten.

Vloeistoffentransport

STB heeft een belangrijke expertise in transportsystemen en pijpleidingen voor allerhande vloeistoffen, met toepassingen in afstandsnetten, stadsverwarming, gecentraliseerde warmteproductie en industriële installaties.

Gebouwen

Spie Trindel Benelux heeft een indrukwekkende expertise in de constructie, van installaties voor de meest diverse gebouwen: Kantoorgebouwen, Hotelwezen Ziekenhuizen, Luchthavens, de Farmaceutische industrie, Elektronica, Auto-industrie, Brouwerijen, Petrochemie, Shoppingcentra, Grootwarenhuizen, Laboratoria, Telecommunicatie, Bijzondere projecten CERN, CNES (Ariane)…
STB verzorgt eveneens het technisch beheer en onderhoud van gebouwen. Bovendien heeft STB een stevige reputatie op gebied van renovatie van oude gebouwen, waarbij o.m. wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken zoals “Flexible Space” die de HVAC verwerkt in verschillende vasle plafonds alsook in diverse types van koude plafonds.
STB biedt tevens sleutel-op-de-deur-oplossingen  voor computerzalen (Close Control Airconditioning) en reine kamers van verschillende klasse. . 

Energierecyclage en alternatieve energiebronnen

STB staat aan de spits van de nieuwste technieken, met toepassingen in geothermische installaties, alle types warmtepompen, installaties voor energieterugwinning en afvalstoffenverbranding met of zonder energierecuperatie.
De knowhow en techniek van STB laat toe om globale en energiebezuinigingscontracten voor te stellen met aangepaste financieringsformules per geval. 


Pagina 14 & 15

Communication Networks

Spie Trindel Benelux biedt totaaloplossingen (zowel op automatiseringniveau, netwerkarchitectuur als de koppeling met softwareapplicaties) op de markt van de telecommunicatie, netbuilding (voor de tertiaire sector) en networks (voor de industrie), waarbij het IP-protocol voor convergentie zorgt tussen de drie sectoren.  Hierbij maakt STB gebruik van eigen technieken.

Telecommunicatie Services

Spie Trindel Benelux biedt oplossingen op maat voor gespecialiseerde communicatiebedrijven, tele-operatoren… kortom, alle bedrijven die bedreven zijn in het doorsturen van ‘bits en bytes’. Bovendien levert Spie Trindel Benelux als technisch service provider alle technische bijstand en onderhoud voor tele-operatoren.

Cesmo: 24/7 call service

Om de continuïteit van uw netwerken de klok rond te verzekeren, verleent ons call center CESMO 24/7 technische bijstand. CESMO beheert ook het onderhoud on-site doorheen heel Europa en verzekert de nodige opvolging en rapportering voor een permanente top kwaliteitsdienst (stockbeheer, opvolging preventief onderhoud, omschrijving incidenten…) Door die permanente feedback kunnen de Cesmo-ingenieurs u altijd bijstaan met advies voor het concept en de upgrade van uw netwerken.    
 

Mobiele telefonie

Als totaalaanbieder voor de markt van de mobiele telefonie, verzorgt Spie Trindel Benelux zowel de radioplanning, detailengineering, constructie, maintenance, tele-onderhoud… voor constructeurs van sites.

Netbuilding (is gebaseerd op indeling brochure Netcom)

Spie Trindel Benelux reikt convergente netwerkoplossingen aan voor commerciële, industriële, tertiaire en openbare sites en complexen. Hierdoor kunt u permanent uw efficiëntie, competitiviteit, rentabiliteit en bijgevolg duurzaamheid van uw organisatie verbeteren.
Spie Trindel Benelux maakt een naadloze integratie mogelijk van de nieuwe informatica- en communicatietechnologieën in uw bestaande VDI-netwerken. Ze zorgt mee voor het concept, de installatie, het onderhoud en de administratie van geïntegreerde netwerken voor
- communicatie: intranet, extranet, telecom, videoconferencing…
- process: aaneenschakelen controllers, alarmbeheer, productopsporing, CAD/CAM, computergestuurd onderhoudsmanagement, productiebeheer…
- veiligheid: brandbeveiliging, toegangscontrole, videobewaking…
- Technisch beheer: elektriciteitsverdeling, HVAC, liften… 

Networks

Spie Trindel kan steunen op de expertise van 500 experts op het vlak van communicatie- en informatiesystemen: fysieke infrastructuur, netwerk- en systeemarchitectuur, ondersteuningstoepassingen, veiligheid, administratietools en kwaliteitsevaluatie.
Spie Trindel is bedreven in alle fases van projectdesign, engineering, integratie, operatie tot onderhoud en outsourcing. Zo vormt Spie Trindel een onmisbare hulp bij de noodzakelijke en steeds snellere veranderingen in uw informatiesystemen.


Pagina 16 & 17

Infrastructure

Automatisering voor grote infrastructuurwerken

Spie Trindel Benelux is een partner met ervaring in de meest uiteenlopende elektromechanische en stuurinstallaties, gefocust op mechanische uitrustingen van projecten, inclusief besturingsystemen en -projecten op het vlak van programmering en automatisering. Meestal gaat het hier om projecten in opdracht van de overheid in al haar vormen.

- Elektromechanische uitrustingen

Spie Trindel Benelux heeft een ruime ervaring op het vlak van automatiseringen van allerhande elektromechanische installaties voor bruggen, sluizen, tunnels, pompstations, rookgaszuiveringsinstallaties…


- Vliegveldverlichtingsinstallaties

Spie Trindel Benelux zorgt o.m. voor de automatisering van de bebakening op luchthavens via supervisieschermen
 
- Milieutechnieken

- afvalwaterbehandeling
- rookgasreiniging
- de Nox: ontstikkingsinstallaties


Traffic management & verkeersbegeleiding

Spie Trindel Benelux is een uitgelezen partner met een lange ervaring in verkeerstechnologische toepassingen voor zowel het beheer van het wegverkeer als het openbaar vervoer.


Wegvervoer

Voor het wegvervoer beschikt Spie Trindel over een rijke waaier intelligente systemen voor het tellen van voertuigen, aansturen van verlichting en variabele verkeers- en tekstborden, camerabewaking… Bovendien integreert Spie Trindel deze gegevens samen met de data afkomstig van meteostations (gladheid), rijkswachtpatrouilles, openbare vervoermaatschappijen, andere verkeerscentra… in een overkoepelende database. Die centralisatie maakt een permanente monitoring mogelijk van het verkeer, met als functionele hoofdtaken real time sturing, near time analyse en sturing, ondersteuning bij strategische analyse en kennisverwerving.


Openbaar vervoer

Spie Trindel Benelux ontwerpt systemen voor dispatching, detectie, datatransmissie en dynamische reizigersinformatie voor openbare vervoersmaatschappijen zoals De Lijn en Nederlandse busstations (Uithoorn, Spijkenisse). De draadloze uitwisseling van informatie tussen de voertuigen en inductieve lussen in de grond, zorgen voor het sturen van verkeerslichten, automatische wissels… en het verstrekken van up-to-date informatie over de reële aankomst- en vertrektijden aan de reizigers via displays. 


24/7 Service

Voor het onderhoud van alle installaties met betrekking tot traffic management (servers, switchers, routers…) staat 24/24 uur en 7/7 een onderhoudsploeg paraat en dat in de hele Benelux. 

 

Pagina 18

Spie Trindel Benelux – Genèvestraat 4, b 30, B 1140 Brussel, België OF ADRES Air & CHALEUR Vaartdijk??
TEL (02)729 61 11 – FAX (02)729 61 61
Internet: www.spietrindelbenelux.be - e-mail: info@abayts.be
BTW Be 434 499 028 - reg 03 11 13 – hr Br 506 624 – pcr 000-1516117-07

POWER FOR THE FUTURE